Makaleler

Level 2 Zindan 2. Bölüm – FRP Senaryosu

dungeon-banner

1. Giriş

Kapıyı açtığınızda, aşağıya inen merdivenleri görüyorsunuz. En alt kısımdan bir ışık hüzmesi zemine ulaşan kısmı hafifçe belli etmektedir. Ufak tefek sesler aşağıdan yukarıya doğru zayıfta olsa yankılanarak size ulaşıyor. Aşağıya indiğinizde bir yeraltı mağarasına ulaştığınızı görüyorsunuz. Tavanda sarkıtlar ve bunlardan damlayan suların zeminde oluşturduğu ufak göletler gözünüze çarpıyor. Mağara, tavanı yaklaşık olarak 4 metre yükseklikte, kireçtaşından oluşmuş bir yer. Son basamaklara geldiğinizde tam karşınızdaki mağara yollarında devriye gezen yaratıkları görebiliyorsunuz.

Giriş kısmı şimdilik boştur.

2. Muhafız Alanı

Bu alana baktığınızda ilerde kapı ve önünde duran muhafızları görüyorsunuz. 3 Adet Dhampir kendi aralarında konuşmaktadır.

Dhampir

Dhampir
Dhampir

XP: 200
Dhampir fighter 1
CE Medium humanoid (dhampir)
Init +3; Senses darkvision 60 ft., low-light vision; Perception +1

DEFENSE

AC 17, touch 13, flat-footed 14 (+4 armor, +3 Dex)
HP 13 (1d10+3)
Fort +2, Ref +3, Will -1
Defensive Abilities negative energy affinity, resist level drain; Weaknesses light sensitivity

OFFENSE

Speed 30 ft.
Melee rapier +4 (1d6+1/18-20)
Space 5 ft., Reach 5 ft.
Spell-Like Abilities (CL 1st) 3/day-Detect Undead

 

 

 

STATISTICS

Str 13, Dex 17, Con 10, Int 10, Wis 8, Cha 16
Base Atk +1; CMB 2; CMD 15
Feats Toughness, Weapon Finesse
Skills Bluff +5, Intimidate +7, Perception +1, Ride +5, Survival +3

Racial Modifiers +2 Bluff, +2 Perception
Languages Common

SPECIAL ABILITIES

Resist Level Drain (Ex) A dhampir takes no penalties from energy draining effects, though he can still be killed if he accrues more negative levels then he has Hit Dice. After 24 hours, any negative levels a dhampir takes are removed without the need for an additional saving throw.

>>Hazine: 96 gp + Scroll of Flare Burst (25 gp)

>>Ödül: Her oyuncuya 150 XP veriniz.

3. Silah Odası

Bu oda silah odasıdır ve hemen sağ tarafta silahların bulunduğu bir tezgah vardır. Oda içerisinde de sizleri bekleyen 2 Adet Kobold ve 1 Adet Dark Creeper size saldırıya geçiyorlar.

Dark Creeper

Dark Creeper
Dark Creeper

XP: 600
CN Small humanoid (dark folk)
Init +3; Senses see in darkness; Perception +4

DEFENSE

AC 16, touch 14, flat-footed 13 (+2 armor, +3 Dex, +1 size)
HP 19 (3d8+6)
Fort +3, Ref +6, Will +1
Weaknesses light blindness

OFFENSE

Speed 30 ft.
Melee dagger +6 (1d3/19-20 plus poison)
Space 5 ft., Reach 5 ft.
Special Attacks death throes, sneak attack (+1d6)
Spell-Like Abilities (CL 3rd) At will-Darkness, Detect Magic

STATISTICS

Str 11, Dex 17, Con 14, Int 9, Wis 10, Cha 8
Base Atk +2; CMB 1; CMD 14
Feats Skill Focus (Sleight of Hand), Weapon Finesse
Skills Climb +8, Perception +4, Sleight of Hand +7, Stealth +12
Racial Modifiers +4 Climb, +4 Perception, +4 Stealth
Languages Dark Folk
SQ poison use, rag armor

SPECIAL ABILITIES

Death Throes (Su) When a dark creeper is slain, its body combusts in a flash of bright white light, leaving its gear in a heap on the ground. All creatures within a 10-foot burst must make a DC 13 Fortitude save or be blinded for 1d6 rounds. Other dark creepers within 10 feet are automatically blinded for at least 1 round, due to their light blindness. The save is Constitution-based.
Poison Use (Ex) Dark creepers are skilled in the use of poison and never risk accidentally poisoning themselves. Dark creepers favor a foul-smelling black paste distilled from certain deep-underground fungi known as black smear- injury; save Fort DC 15; frequency 1/round for 6 rounds; effect 1d2 Str; cure 1 save.
Rag Armor (Ex) A dark creeper’s multiple layers of filthy rags function as leather armor when worn by one of their kind.
See in Darkness (Su) A dark creeper can see perfectly in darkness of any kind, including that created by deeper darkness.

Kobold

Kobold
Kobold

XP: 100
Kobold warrior 1
LE Small humanoid (reptilian)
Init +1; Senses darkvision 60 ft.; Perception +5

DEFENSE

AC 15, touch 12, flat-footed 14 (+2 armor, +1 Dex, +1 natural, +1 size)
HP 5 (1d10)
Fort +2, Ref +1, Will -1
Weaknesses light sensitivity

OFFENSE

Speed 30 ft.
Melee spear +1 (1d6-1)
Ranged sling +3 (1d3-1)
Space 5 ft., Reach 5 ft.

STATISTICS

Str 9, Dex 13, Con 10, Int 10, Wis 9, Cha 8
Base Atk +1; CMB -1; CMD 10
Feats Skill Focus (Perception)
Skills Craft (trapmaking) +6, Perception +5, Stealth +5
Racial Modifiers +2 Craft (trapmaking), +2 Perception, +2 Profession (miner)
Languages Draconic
SQ crafty
SPECIAL ABILITIES

Crafty (Ex) Craft (trapmaking) and Stealth are always class skills for a kobold.

>>Hazine: 83 gp 849 sp + alexandrite (161 gp) +moss agate (10 gp) + zircon (13 gp) + Potion of Remove Fear (50 gp)

>>Ödül: Her bir oyuncuya 200 Xp veriniz.

4. Koridor

Bu koridor boştur.

5. Kolye’ye Giden Yol

Bu koridor, ilk katta bulunan ve kolyeyi getirmenizi isteyen necromencer’in gitmenizi istediği odaya ulaşmaktadır ve bu yolda tuzak vardır.

Tuzak: Spiked Pit – CR2

Perception DC: 20

Disable Device DC:20

Kapıya yakın bir alana bu tuzağı kurabilirsiniz (2×2 karelik bir alan, bu da kapının ağzına denk gelir). Tuzak tetiklenirse 3 metre derinlikte ve tabanında çiviler bulunan bir alana düşerler (alan içerisinde bulunan oyuncular).

2×2 kare alan içinde bulunan ve düşen oyuncular için Reflex Save DC 20 kurtulmalarını sağlar.

Buraya düşerlerse öncelikle bunun hasarını alırlar (1d6 düşme hasarı) ve sonra tabandaki sivri çivilerden hasar alırlar (reflex save’i tutmayanlar için). Tabanda her bir oyuncu için 1d4 adet spike vardır. Bunların her birinin vereceği hasar 1d4+2’dir.

Tuzak tetiklenirse; 8 nolu oda içerisindeki gelenlerin düşman olduğunu bildiği için hazırlıklı olacaktır.

Tuzak çözülürse;

>>Ödül: Her bir oyuncuya 150 XP veriniz.

6-7. Devriye Koridorları

Burada devriye gezen yaratıklar, sürekli gezdikleri için duruma göre yer alacaktır. Oyuncuların konumuna göre bunları yerleştirirsiniz.

Bu koridorlara ulaştığınızda devriye gezen Half-Orc’ları görüyorsunuz. Sizi farkettiklerinde size saldırıya geçerler.

Toplamda 6 adet Half-Orc vardır. Duruma göre önce 4’ünü çıkarıp, 2’si saklanmış gibi yapabilirsiniz. Bu 4’ü ölmeye yakınken bu kalan 2’si saldırabilir veya kaçmaya çalışabilirler.

Half-Orc

Half-Orc
Half-Orc

XP: 135
Male half-orc warrior 1
NE Medium humanoid (orc)
Init +0; Senses Perception +0

DEFENSE

AC 14, touch 10, flat-footed 14 (+4 armor)
HP 10 (1d10+5)
Fort +3, Ref +0, Will +0

OFFENSE

Speed 30 ft.
Melee club +3 (1d6+2/x2)
Space 5 ft., Reach 5 ft.

STATISTICS

Str 15, Dex 11, Con 12, Int 9, Wis 10, Cha 8
Base Atk +1; CMB 3; CMD 13
Feats Toughness
Skills Intimidate +3
Languages Common, Orc
Other Gear chain shirt, club

>>Hazine: Koridor duvarlarından birinde bir sandık vardır ve oyucular bunu açtıklarında; +1 Chain shirt (1250 gp) + 4x Cure Light Wounds +100 altın bulurlar.

>>Ödül: Her bir oyuncuya 202 XP veriniz.

8. Vampir Hizmetkâr

Burası son savaşın yapılacağı alandır. Bahsi geçen kolye bu Zombi Lord’un boynundadır. Oyuncular kolyeyi ele geçirince geri vermek istemeyebilirler. Bu durumda yukarı kattaki necro ile savaşa tutuşacaklardır. Kolyenin özellikleri şu şekildedir.

Kolye:

Günde 1 kere insan şekline bürünme (1 saat/gün)

Magic Missile (3kez/gün) – Lvl1

İnvisibility (1kez/gün) – Lvl2

Odaya girdiğinizde Vampir Hizmetkar, büyük bir Kobra yılanı şeklinde oluşturulmuş havuzun başında durmakta ve kadın kölelerden oluşan bir yığının üzerinde elindeki son demlerini yaşayan bir kadın kölenin kanını boynundan emmektedir. Sizi gördüğünde hazırlıklı olduğunu farkediyorsunuz ve o anda kadın köleyi gülümseyerek yığının üzerine bırakır. Sivri dişlerini gösterek bir çığlık atar ve size saldırır.

Vampir Hizmetkar

Vampir Hizmetkar
Vampir Hizmetkar

XP: 1200
CE Medium undead
Init -1; Senses darkvision 60 ft.; Perception +9

DEFENSE

AC 13, touch 9, flat-footed 12 (+1 Dex, +4 natural, -2 from Morrowfall proximity)
HP 25 (4d8+12)
Fort +1, Ref +0, Will +3
Defensive Abilities channel resistance +2; DR 5/silver Immune undead traits; Resist cold 10, electricity 10; Weaknesses resurrection vulnerability, vampire weaknesses

OFFENSE

Speed 30 ft.
Melee slam +2 (1d4+1 plus energy drain)
Space 5 ft., Reach 5 ft.
Special Attacks blood drain, dominate (DC 14), energy drain (1 level, DC 14)

STATISTICS

Str 12, Dex 12, Con -, Int 11, Wis 13, Cha 15
Base Atk +3; CMB 4; CMD 15
Feats Improved Initiative, Toughness
Skills Intimidate +7, Knowledge (local) +5, Perception +9, Stealth +14
Languages Common
SQ gaseous form, shadowless, spider climb

 

Vampir öldüğünde küle dönüşecek ve kolye zemine düşecektir.

Not: Oyuncular bu battle’da zorlanırlarsa eğer; odanın belirli yerlerine healing potionlar’ından koyabilirsiniz.

>>Hazine: Ring of Feather falling (2200 gp)

>>Ödül: Vampir için her bir oyuncuya 300 XP + Oyun sonu için Herbir oyuncuya 150 XP veriniz.

SON

Oyun Haritası : Zindan-Alt Kat

Zindan Haritası - Alt Kat
Zindan Haritası – Alt Kat

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.